AGBs

April 2018

1.0 Tillämpningsområde:
1.1 Följande villkor gäller uteslutande för alla affärsrelationer mellan oss och våra kunder om kunden är en företagare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond.
1.2 Vi erkänner kundens avvikande, motstridiga eller kompletterande villkor endast om vi uttryckligen skriftligen har godkänt deras giltighet.
1.3 Våra villkor gäller inte för transaktioner med slutkonsumenter. Detta gäller inte bestämmelsen om äganderättsförbehåll enligt punkt. 5. Man kommer också överens med slutkonsumenten om att behålla äganderätten.
1.4 Avtalsförhållandena med våra kunder regleras uteslutande av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning. Tillämpligheten av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är utesluten.
1.5 Våra erbjudanden är föremål för bekräftelse om inte annat uttryckligen överenskommits.
1.6 Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar samt ändringar i form, färg och/eller vikt inom ramen för vad som är rimligt.
1.7 Om våra affärsvillkor redan är kända för kunden gäller de även för framtida affärsrelationer utan ny anmälan. Acceptans av våra leveranser eller tjänster ska anses vara ett godkännande av våra villkor.

2.0 Slutande av kontrakt, skyldigheter, kvalitetsavtal:
2.1 Orderbekräftelsen och/eller följesedeln, med angivande av artikelnummer och artikeltext, innehåller vår leveransskyldighet och anger arten av de avtalsprodukter som ska levereras, inklusive innehållet i det tekniska databladet för tillämpning och säkerhetsdatabladet som finns för respektive produkt. När det gäller lagringsstabilitet, avsedd användning, glansnivå, torktider, kombinationsmöjligheter och användningsbegränsningar hänvisar vi till innehållet i databladet och säkerhetsdatabladet samt CTA-broschyren ”Chemisch-Technische Arbeitsgemeinschaft Parkettversiegelung, Technischer Ratgeber” (Kemisk-teknisk arbetsgrupp för parkettförsegling, teknisk vägledning) i enlighet med den aktuella statusen vid leveranstillfället. Det är kundens ansvar att använda denna information. Om kunden saknar den aktuella versionen av bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet kan han hitta denna information i den aktuella versionen på Internet eller begära den från oss.
2.2 För avtalet om prestanda och kvalitet utesluter vi reklaminformation, innehållet i våra broschyrer, om det inte nämns i den skriftliga orderbekräftelsen och/eller följesedeln, och/eller offentliga uttalanden av oss, våra anställda och säljare inklusive handelsagenter.
2.3 Vi ger tekniska råd om tillämpningen efter bästa förmåga. Alla uppgifter och all information om användningsområden för våra varor utgör inte en överenskommen kvalitet och befriar inte köparen från sina egna kontroller och tester av produkternas lämplighet för de avsedda processerna och ändamålen.
2.4 Detta gäller i synnerhet om man tillsätter förtunnare, härdare, ytterligare lacker eller andra komponenter som inte köpts från oss.

3.0 Priser och betalningsvillkor:
3.1 Fakturabeloppet ska betalas på förfallodagen utan avdrag. Förfall inträffar i enlighet med § 286 BGB. Vid en banköverföring ska betalningen endast anses ha gjorts om vi kan förfoga över pengarna med värdetid på det konto som vi har angett. Rabatter och avdrag skall endast beviljas på grundval av särskilda avtal. En rabatt på nya fakturor ska uteslutas i den mån äldre förfallna fakturor ännu inte har betalats. Överlämnande av växlar är inte en kontant betalning och är endast tillåtet med vårt förhandsgodkännande på grund av prestation. Rabatt- och faktureringsavgifter ska betalas av kunden.
3.2 Om inte annat uttryckligen överenskommits ska våra priser gälla i enlighet med respektive gällande prislista fritt vårt lager plus förpackning och respektive gällande inhemsk moms. Beräkning av moms med utländska kunder ska inte tillämpas i enlighet med lagstadgade bestämmelser och skatteriktlinjer som ändras från tid till annan.
3.3 Om en avvikande betalningstid inte ingår i orderbekräftelsen uppstår betalningsinställelse i enlighet med § 286 BGB. Vi ska debitera minst den lagstadgade räntan (§ 288 BGB). Det står användaren och kunden fritt att bevisa högre eller lägre skadestånd.
3.4 Vår kund får endast kvitta obestridda eller lagligt fastställda fordringar mot våra fordringar. Kvittning av tvistiga fordringar är uteslutet mellan oss och kunden.
3.5 Checkar accepteras endast mot prestation.
3.6 Om överenskomna betalningsvillkor inte följs har vi rätt att kräva omedelbar kontant betalning av alla våra utestående fordringar.
3.7 Allmänna, överregionala nettoåterförsäljningspriserbjudanden från våra kunder/handelspartner (t.ex. via en företagsägd nätbutik) får inte överstiga en prislistavdrag på tjugo procent. Nettoåterförsäljningserbjudanden via internetplattformar som Amazon eller eBay får inte överstiga en rabatt på fem procent på prislistan. Detta skyddar partnerföretagens och tillverkarens legitima intressen och säkerställer ett rättvist och jämlikt distributionssystem. I händelse av överträdelse av denna minimiprisbestämmelse förbehåller vi oss rätten att återkalla den rabatt som beviljats vid köp av återförsäljningsvarorna och att räkna om mellanskillnaden. Om dessa värden överskrids kommer tillverkaren under alla omständigheter att räkna om skillnaden mellan den tillåtna och den faktiska rabatten genom vinstavräkning. Individuellt överenskomna och lokala specialrabatter eller liknande åtgärder inom överenskomna försäljningsområden påverkas uttryckligen inte av detta och kan beslutas individuellt av handelspartnern.

4.0 Leveranstider och leveransdatum, risköverföring:
4.1 Leveranstider och datum ska fastställas i enlighet med de enskilda avtalen.
4.2 Om vi är förhindrade att iaktta leveranstider och datum och att uppfylla våra skyldigheter på grund av omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. driftstörningar, förseningar hos våra leverantörer, hinder för leverans av råvaror och hjälpmaterial till oss på grund av myndighetsåtgärder, embargon, strejker, force majeure eller naturkatastrofer hos oss eller hos vår leverantör, ska vi utesluta att leveranstiderna och -datumen iakttas. Dessa förlängs med hindersperioden. Om en leverans blir omöjlig av ovanstående skäl ska vi och vår kund ömsesidigt befrias från de befintliga skyldigheterna. En skadeståndsanspråk som härrör från detta är uteslutet.
4.3 Om leveransen sker i returbehållare måste dessa returneras inom 90 dagar från mottagandet av leveransen, tömda och fraktfritt. Förlust av och skador på utlånade förpackningar ska bäras av kunden så länge de inte har returnerats till oss, om kunden är ansvarig för detta. Låneförpackningar får inte användas för andra ändamål eller för andra produkter. De är endast avsedda för transport av de levererade varorna. Inskriptioner får inte avlägsnas.
4.4 Engångsförpackningar tas inte tillbaka av oss, utan vi namnger en tredje part till kunden som återvinner förpackningarna i enlighet med förpackningsförordningen.
4.5 Det är tillåtet med delleveranser som är rimliga för kunden.
4.6 Vid avtalad hämtning övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av leveransföremålen till kunden vid anmälan om tillhandahållande, då varorna överlämnas av oss till transportören. Fraktmetoden och rutten väljs av oss. Ytterligare kostnader på grund av kundens avvikande önskemål ska bäras av kunden.

5.0 Förbehållsrätt:
Som säljare behåller vi äganderätten till de levererade varorna tills alla kundens betalningsskyldigheter har uppfyllts. Vi utesluter uttryckligen § 449 BGB. Vi förbinder oss att på kundens begäran frisläppa de säkerheter som vi har rätt till i den mån värdet av våra säkerheter överstiger den fordran som ska säkras med mer än 20 %; valet av de säkerheter som ska frisläppas åligger oss. Kunden får bearbeta, blanda och sälja varorna inom ramen för sin normala affärsverksamhet. Kunden får inte pantsätta eller överlåta varorna som säkerhet. Beslagtagningar och beslag som görs av tredje part ska omedelbart rapporteras. Kunden överlåter härmed till oss alla fordringar som uppstår i samband med återförsäljning av varor som omfattas av äganderättsförbehållet; vi godkänner dessa överlåtelser. Detsamma ska gälla för fordringar som härrör från avtal om tjänster och företagsledning, vid vars fullgörande äganderätten ska upphöra att gälla. Vid försäljning av varor där vår kund har rätt till delägarskap med sin kund efter bearbetning, blandning eller sammanblandning ska förhandsöverlåtelsen täcka en del av fordran till ett belopp motsvarande fakturavärdet av säljarens bearbetade, blandade eller sammanblandade varor; detsamma gäller om våra varor som omfattas av äganderättsförbehållet säljs vidare tillsammans med andra varor på ett enhetligt sätt. Om kunden inte uppfyller sina skyldigheter gentemot oss, i synnerhet om en betalning inte görs i enlighet med avtalet eller om kunden har drabbats av ekonomisk kollaps, kan säljaren ta hans varor i besittning.

6.0 Underlåtenhet att utföra, brott mot skyldigheter, materialfel/juridiska brister, skadeståndsskyldighet:
6,1. Det åligger vår kund att omedelbart kontrollera att de av oss levererade produkterna uppfyller kvalitetsavtalen, i synnerhet material- och äganderättsfel, och att skriftligen anmäla dessa till oss inom 14 dagar.
6.2 I händelse av brister i fullgörandet av våra förpliktelser och kvalitetsöverenskommelsen för våra varor har vi rätt till ett krav på avhjälpande av brister mot kunden inom en rimlig tidsperiod enligt vårt gottfinnande genom ersättningsleverans eller avhjälpande av brister. Om pliktbrottet eller avvikelsen från kvalitetsavtalet inträffar efter fortsatt användning av våra produkter på en plats där kunden levererar till sin kund, måste kunden ge oss möjlighet att utöva våra krav på rättelse.
6.3 Vid lätt oaktsamma pliktbrott är vårt ansvar begränsat till den förutsebara, direkta genomsnittliga skadan som är typisk för avtalet enligt varutypen. Detta gäller även för lätt oaktsamma pliktbrott som begås av våra lagliga representanter eller ställföreträdare. Vi är inte ansvariga gentemot företagare i händelse av en lätt försumlig överträdelse av immateriella avtalsförpliktelser. Ovanstående ansvarsbegränsningar påverkar inte kundens krav på grund av produktansvar. Ansvarsbegränsningarna gäller inte heller vid person- eller hälsoskador som kan tillskrivas oss eller vid förlust av kundens liv.
6.4 Kundens skadeståndskrav på grund av ett fel preskriberas ett år efter leverans av varorna. Detta gäller inte om vi kan anklagas för illvilja.
6.5 Vid entreprenörsreklamation (§ 445a BGB) ska det antas att fel inte förelåg vid tidpunkten för riskens övergång till köparen, om köparen i enlighet med punkt VII. 2. (Sats 1) har utfört en pliktskyldig inspektion utan att anmäla några fel, såvida inte denna presumtion är oförenlig med sakens eller felets art.
6.6 Om köparen gör anspråk på regress måste han eller hon låta sig behandlas gentemot oss som om han eller hon hade utnyttjat alla lagligt tillåtna avtalsalternativ gentemot sin avtalspartner (t.ex. vägran av efterföljande prestationer på grund av oproportionerlighet eller begränsning av kostnadsersättningen till ett rimligt belopp).
6.7 Vi har rätt att avvisa köparens regresskrav med undantag för krav på ny leverans av varorna, förutsatt att vi beviljar köparen motsvarande kompensation för uteslutandet av hans rättigheter. Vi är endast ansvariga för ersättning för följdskador om vi är (gemensamt) ansvariga för uppkomsten av felet på grund av uppsåtligt eller grovt vårdslöst beteende.

7.0 Garantier:
7.1 För att utfärda en garantiförklaring krävs en separat skriftlig förklaring.
7.2 En garantiförklaring är giltig endast om den undertecknas personligen av en verkställande direktör med ensam behörighet eller av en verkställande direktör med gemensam behörighet tillsammans med en annan verkställande direktör eller en annan behörig firmatecknare.
7.3 Kvalitetsspecifikationer och prestandaspecifikationer innehåller inga garantideklarationer. Godtagande av underförstådda garantier är uttryckligen uteslutet.

8.0 Dataskydd:
8.1 För våra egna syften har vi rätt att samla in, lagra, ändra, överföra eller använda kunduppgifter som vi har fått från vår kund som ett resultat av affärsförhållandet, i den mån kunden själv kan förfoga över dessa uppgifter.
8.2 Samtycke ska ges per kund i form av ett kunddatablad som ska undertecknas.

9.0 Plats för utförande och jurisdiktion:
9.1 Om vår kund är en köpman eller en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, samtycker vi till detta:
a) Platsen för fullgörandet av alla skyldigheter som följer av affärsförhållandet eller det enskilda avtalet är vårt respektive leveransställe, för betalning vårt säte.
b) Behörighet är, enligt vårt gottfinnande, vårt säte eller kundens allmänna behörighetsområde. Detta skall även gälla tvister i förfaranden som rör dokument, växlar eller checkar.

10.0 Klausul om åtskiljbarhet:
Om en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor skulle vara ogiltiga ska de övriga bestämmelserna förbli giltiga. Om en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor för leverans och betalning är ogiltiga ska detta inte leda till att de allmänna villkoren är ogiltiga eller ineffektiva i sin helhet.