Förklaring

Nedan följer de symboler och förklaringar som används på vår webbplats:

* Information om lagringstid: Detta är minimiperioder från tillverkningsdatumet, förutsatt att produkten förvaras på rätt sätt i den oöppnade originalförpackningen. De aktuella broschyrerna och bearbetningsanvisningarna måste följas!

** Alla torktider är ungefärliga värden vid normalt klimat, enligt DIN 50014: 23° C/50 % luftfuktighet och normal filmtjocklek. Observera därför att dålig ventilation, lägre temperatur, olika luftfuktighet samt ökad skikttjocklek kan leda till avsevärda torkningsfördröjningar!

*** Dessa artiklar är inte berättigade till rabatt.

Denna produkt finns inte alltid i lager. Var beredd på leveranstider på minst 5 till 10 arbetsdagar.

Certifikat för symboler

EC1-märkning enligt GEV-EMICODE: Klassificering ”mycket låga utsläpp

EC1 Plus is even significantly lower in emissions

Denna produkt ingår i det dubbla systemet ”Der Grüne Punkt” och stöder därmed ämnet miljöskydd och hållbarhet.

Alla produkter med detta märke har ett byggnadstillsynstillstånd från DIBt. Du kan läsa texten om godkännandet och kombinationsalternativen på produktsidorna på internet och ladda ner dem.

Blauer Engel – Information på: www.blauer-engel.de/uz113

Umwelt-Etikette der Schweizer Stiftung Farbe
www.stiftungfarbe.org

EAC-Konformitätszeichen der Eurasischen Wirtschaftsunion
www.eaeunion.org

Französisches Emissions-Kennzeichnung
http://www.snfores.fr

Konformitätszeichen der Australasian Fimber Flooring Association
www.atfa.com.au

Behandling av symboler

Spackel*** – rekommenderas

Spackel rostfri – rekommenderas

Rulle – rekommenderas

Ytborste/borste – rekommenderas

Ytpensel – rekommenderas

Tandspackel – rekommenderas

Spackel*** – möjligt

Spackel rostfri – möjligt

Rulle – möjligt

Ytborste/borste – möjligt

Ytborste – möjligt

Tandspackel – möjligt

Standarder

DIN EN ISO 2409 Vidhäftningsbeständigheten
Vidhäftningsbeständigheten hos en beläggning bedöms i denna standard med hjälp av ett gallersnitt. Beläggningen skärs upp korsvis vardera sex gånger med definierade avstånd så att ett gallerformat skärmönster uppstår. Sedan appliceras tejp på gallersnittet och tas bort igen. Bedömningen sker utifrån de lossade skiktdelarna.

DIN 68861 Nötningsbeständigheten
Denna standard beskriver hur nötningsbeständigheten hos en lackfilm skall testas och bedömas. Härvid belastas lackfilmen med ett friktionshjul med definierad kraft. Sedan görs en bedömning på basis av den nötningsbild som framkommer.

DIN EN 13501-1 Brandegenskaper
Denna standard beskriver en metod som syftar till att klassificera brandegenskaperna hos byggprodukter. Härvid testas brandegenskaperna utifrån en definierad flamexponeringstid. Man bedömer flamutbredningen, det s.k. kritiska värmeflödet samt rökutvecklingen.

DIN 51130 Halkrisk
Genom denna standard definieras en klassificering av halkskyddande egenskaper hos golvmaterial vilka krävs i arbetsområden med halkrisk. En testperson med definierade skodon går på en stegvis lutande, konditionerad testyta, varvid dennes säkra gång bedöms. Halkklassen anger upp till vilken lutningsvinkel en säker gång är garanterad.

DIN53160 Saliv- + svettsäkerhet
Denna standard definierar en metod som testar om ett prov avger färgpigment till slemhinnor resp. hud när det är i kontakt med saliv eller svett. Ett filterpapper, indränkt i saliv-/svettsimulant, kommer i kontakt med provet, varvid färgöverföringen bedöms.

DIN V 18032-2 Testning av sportgolv
Denna preliminära standard beskriver metoder med vilka man kan bestämma karakteristika för ett sportgolv. Till dessa karakteristika räknas t.ex. glidförhållande, glans och reflexer.

DIN EN 14904 Testning av sportgolv
Denna standard används vid bestämning av sportbeläggningars karakteristika såsom friktion, glans och reflexer.

DIN EN 71-3 Leksakers säkerhet – Migration av vissa beståndsdelar
I den tredje delen av DIN EN 71 definieras fordringar och testmetoder för migrering av tungmetaller ur leksaker. En saltsyralösning tillsätts till ett prov varefter man undersöker förekomsten av tungmetaller.